කොහුවල නිවසක් කුලියට.

  • June 22, 2024 9:36 am
  • Kohuwala, Colombo
  • 18 views
 35,000

Overview

  • Category : Houses

Description

කොහුවල නිවසක් කුලියට දීමට ඇත

විසිත්ත කාමර 1
නිදන කාමර 1
මුළුතැන්ගෙය 1
නාන කාමරය 1

වාහන නැවැත්වීම 1
වෙනම ජල සහ විදුලි බිල්පත්.
වෙනම පිවිසුම.
ටයිල් නොකළ නිවස.

මාසික කුලිය රු. 35,000/-
මාස 6 ක අත්තිකාරම් අවශ්‍යයි
දු.ක. 0766003023