ගෝනවල පර්චස් 10 විකිණීමට

  • June 22, 2024 9:36 am
  • Kelaniya, Gampaha
  • 18 views
 6

Overview

  • Category : Land

Description

ගෝනවල 230 ප්ර ධාන බස් මාර්ගයේ – බියගම පාරට මීටර 300ක් දුරින් පර්චස් 10 බැගින් බිම් කොටස් 02ක්. පර්චසය ලක්ෂ 06 බැගින්. දුරකථන අංක – 0756968858, 0769954892