ගෝනවල පර්චස් 20 විකිණීමට

  • June 22, 2024 9:36 am
  • Kelaniya, Gampaha
  • 20 views
 16

Overview

  • Category : Land

Description

ගෝනවල 230 ප්ර ධාන බස් මාර්ගයේ – බියගම පාරට මීටර 300ක් දුරින් පර්චස් 20ක ඉතා අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට. පර්චසය ලක්ෂ 16. ව්යා2පාරික ස්ථානයක් සඳහා ඉතා අනගියි. දුරකථන අංක – 0756968858, 0769954892