පර්චස් 240 ක ඉඩමක් සමග නිවසක් විකිණීමට ඇත.

  • June 7, 2024 2:31 am
  • Wariyapola, Kurunegala
  • 14 views
 15,000,000total price

Overview

  • Category : Land

Description

ඉඩම අසළ පාසල,පන්සල,බෙහෙත් ලබා දෙන මධ්‍යස්ථානයක් ද පිහිටා ඇත.කුරුණෑගල-මඩගල්ල ප්‍රධාන මාර්ගය අතර ඇති එගොඩගම සිට 3 km කට දුරින් කාපට් දමා ඇති මාර්ගයේ ඉඩම පිහිටා ඇත.ඉඩමේ ජල නළ පහසුකම් හා විදුලි පහසුකම් ද සහිතයි.මිලදී ගන්නේ නම් පහත දුරකතන අංක සමග සම්බන්ධ වන්න.
0775284619
0778921102
0765522234