ප්‍රධාන පාරට මූනලා වටිනා පර්චස් 30 ඉඩම

  • June 30, 2024 2:19 am
  • Yapahuwa, Kurunegala
  • 15 views
 3,600,000

Overview

  • Category : Land

Description

🛑මඩගල්ල-මහව ප්‍රදාන පාරට මුහුනලා මඩගල්ල හන්දියට සමීපයෙන්
🛑අඩි35 පලල අඩි180දිග
🛑පර්චස් 30ක් සහිත සින්නක්කර ඉඩම
🛑 සම්පූර්ණ ඉඩම හො පර්චස් කොටස් වශයෙන්
0787464526
0718299326