හෝමාගම නගරයට ආසන්නයෙන් නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

  • April 23, 2024 1:16 am
  • Homagama, Colombo
  • 15 views
 11,500,000

Overview

  • Category : Land

Description

හෝමාගම නගරයට 1.5km දුරින් පිහිටි ජල,විදුලිය හා නල ජලය සහිත නිවසක් සහිත පර්චස් 10.5 ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

හෝමාගම millennium city ඉදිරිපිට පවතී.

-විමසීම්
*0774589774
*0771752453