කාන්තාවන් සඳහා නවාතැන් – නාවල

  • May 19, 2024 4:10 pm
  • Nawala, Colombo
  • 11 views
 8,000

Overview

  • Category : Houses

Description

නාවල ෆුඩ් සිටි අසල සේනානායක මාවතේ තාප්ප​, ගේට්ටු සහිත වෙනම නිවසක කාන්තාවන් සඳහා ආරක්‍ෂිත නවාතැන් ඇත​. 076-7605876.